Auto's
Danny & Co bvba

Wettelijke informatie

Gebruiksvoorwaarden

De site www.autosdanny.be behoort toe aan en wordt beheerd door de BVBA Auto's Danny, die haar maatschappelijke zetel heeft in 8793 Waregem, Vijfseweg 205, Belgïe, en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0870.505.120;
Het gebruik van de site www.autosdanny.be houdt in dat u integraal akkoord gaat met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden.

Links naar sites van derden

Deze site www.autosdanny.be bevat in sommige van zijn rubrieken hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze inhoud en deze websites. Wij kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

De inlichtingen op deze site zijn louter indicatief en vormen geen prijsopgave waaraan de verkopers zich dienen te houden. De prijzen die worden meegedeeld worden aangepast door de gebruikers van de site. Derhalve, en rekening houdende met de van nature fluctuerende aard van de prijzen, kunnen we niet verzekeren dat de geleverde informatie juist, actueel, volledig en/of adequaat is. Het gebruik van deze site houdt dus in dat u aanvaardt dat Auto's Danny de betrouwbaarheid van de meegedeelde prijzen niet kan verzekeren.
De juiste prijs is uiteraard beschikbaar op eenvoudige vraag. Bijgevolg houdt het gebruik van deze site in dat u zich ervan onthoudt klachten te formuleren tegen Auto's Danny wegens onjuistheid van meegedeelde prijzen of andere informatie.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel we erop toezien dat de website www.autosdanny.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 voor u beschikbaar is, behouden we ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken, om technische of andere redenen, en ook om onze dienstverlening stop te zetten, en dit zonder verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor u of voor een derde.

Toegangsbeperking tot de site

Wij behouden ons het eenzijdig recht voor om de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die: deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden

  • de persoonlijke gegevens waartoe hij via de site toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal ongevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("sparing")
  • op de site valse informatie zou plaatsen
  • op de een of andere manier de reputatie van de site in het gedrang zou brengen
  • inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • de site zou gebruiken voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor deze zelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Toepasbaar recht en rechtspraak

Voor elk geschil dat zou voortvloeien uit het gebruik van de site www.autosdanny.be is de Belgische wet van toepassing en zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.

Intellectuele rechten

De volledige inhoud van de website www.autosdanny.be, met inbegrip van grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, databank en pictogrammen - met uitzondering van namen en logo's van automerken - is de intellectuele eigendom van Auto's Danny en wordt beschermd door het auteursrecht en de rechten van de producent van een databank.
De vorm van deze website (plan, keuze en indeling van de rubrieken, gegevensorganisatie,...) is beschermd door het stelsel van het auteursrecht. Auto's Danny kan het opvragen en/of het hergebruik van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de inhoud van deze website verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (tot omzetting van de Europese richtlijn nr. 96/9/EG van 11 maart 1996) beslist dat de inbreuk op deze rechten strafbaar is met boetes die tot 50.000 EUR kunnen oplopen en, in geval van recidive, met 2 jaar gevangenisstraf.
Bepaalde namen, kentekens en logo's die op deze website voorkomen, zijn gedeponeerde merken of handelsbenamingen die toebehoren aan Auto's Danny of aan haar respectieve eigenaars.
Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik, ongeacht of het om het geheel dan wel om een willekeurig beschermd onderdeel van de website gaat, in welke vorm ook en met welke middelen ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Auto's Danny. Elk verzoek in dat verband kan gericht worden aan info@autosdanny.be.
In geen enkel geval kan Auto's Danny aansprakelijk gesteld worden voor elke klacht of gerechtelijke actie ingeleid tegen de gebruikers van deze site door een derde die zou beweren dat het gebruik van of ander onderdeel van de inhoud van de website, of van een van de producten of diensten die aangeboden worden op de website, afbreuk doet aan een van zijn rechten van intellectuele eigendom.